Bình chứa dầu Temprite

Áp suất làm việc tối đa: 44,8 bar (650 PSI)

Thông tin sản phẩm

Models 47058, 47080 & 47115

Part #

Model #

Oil Conn. Size

A

Capacity

B

Capacity

A

Dim.

B

Dim.

C

Dim.

D

Dim.

E

Dim.

Sight Glasses

 

90010000

 

47058

 

3/8" SAE*

1.6 Gal. 196 oz.

5.8 Liters

1.2 Gal. 146 oz.

4.318 Liters

13-1/2"

343 mm

9-3/4"

248 mm

16-1/2"

413 mm

6"

152 mm

3-3/4"

95 mm

 

2

 

90020000

 

47080

 

3/8" SAE*

2.1Gal. 270 oz. 8 Liters

1.7 Gal. 220 oz.

6.506 Liters

19-1/4"

489 mm

15-1/2"

394 mm

22-1/4"

559 mm

6"

152 mm

3-3/4"

95 mm

 

2

 

90030000

 

47115

 

3/8" SAE*

3 Gal.

388 oz.

11.5 Liters

2.6 Gal. 338 oz.

9.996 Liters

27-1/4"

692 mm

23-1/2"

596 mm

30-1/4"

762 mm

6"

152 mm

3-3/4"

95 mm

 

2Sản phẩm khác