Tủ nằm

Tủ nằm

SERIEM 800 

Lenght / Chiều Dài (mm) 1040 1520 2000 2480 2960 3830
Deep / Chiều Sâu (mm) 898
High / Chiều cao (mm) 1191
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

SERIEM 900 

Lenght /Chiều Dài (mm) 1040 1520 2000 2480 2960 3830
Deep / Chiều Sâu (mm) 998
High / Chiều cao (mm) 1191
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

SERIEM 1000

Lenght /Chiều Dài (mm) 1040 1520 2000 2480 2960 3830
Deep / Chiều Sâu (mm) 1140
High / Chiều cao (mm) 1126
Temperature / Nhiệt Độ (0C) 0 đến +4

KIBUK
kính thẳng

Lenght /Chiều Dài (mm) 1060 1540 2020 2500 2980
Deep / Chiều Sâu (mm) 900
High / Chiều cao (mm) 1265
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

KIBUK
kính cong

SALINA 80

 
Lenght /Chiều Dài (mm) 1040 1520 2000 2480 2960
Deep / Chiều Sâu (mm) 900
High / Chiều cao (mm) 1292
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

SALIMA PLUS

 


Lenght /Chiều Dài (mm) 1060 1540 2020 2500 2980 3700 3940
Deep / Chiều Sâu (mm) 1140
High / Chiều cao (mm) 1300
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

SALIMA LUX

Lenght /Chiều Dài (mm) 1060 1540 2020 2500 2980 3700 3940
Deep / Chiều Sâu (mm) 1140
High / Chiều cao (mm) 1255
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

PANAREA

Lenght / Chiều Dài (mm) 1060 1540 2020 2500 2980 3700 3940 4420 4900 5380 5860
Deep / Chiều Sâu (mm) 1138
High / Chiều cao (mm) 1260
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +0 đến +2

Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng