Tủ Đứng

Tủ Đứng

RIVO

Lenght / Chiều Dài (mm) 1030 1435 1910 2790
Deep / Chiều Sâu (mm) 876
High / Chiều cao (mm) 1432
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

EVO

Lenght / Chiều Dài (mm) 600 900 1200 1500 1800 2400
Deep / Chiều Sâu (mm) 785
High / Chiều cao (mm) 1400
Temperature / Nhiệt Độ (0C) 0 đến +2

EVOK

Lenght / Chiều Dài (mm) 900 1200 1500 1800 2400
Deep / Chiều Sâu (mm) 785
High / Chiều cao (mm) 1400
Temperature / Nhiệt Độ (0C) 0 đến +2

EVO HOT

Lenght / Chiều Dài (mm) 600 900 1200 1500 1800
Deep / Chiều Sâu (mm) 785
High / Chiều cao (mm) 1400
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +65
     

EVO SELF

Lenght / Chiều Dài (mm) 900 1200 1500 1800 2400
Deep / Chiều Sâu (mm) 780
High / Chiều cao (mm) 1510
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

NETTUNO

Lenght / Chiều Dài (mm) 1060 1540 2020 2500 2980 3700 3940 4420 4900 5380 5860
Deep / Chiều Sâu (mm) 1110
High / Chiều cao (mm) 1190
Temperature / Nhiệt Độ (0C) -18 đến 0

VULCANO 60

Lenght / Chiều Dài (mm) 680 880 1080 1330 1480 1580 1955
Deep / Chiều Sâu (mm) 602
High / Chiều cao (mm) 1970
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

VULCANO 80

Lenght / Chiều Dài (mm) 1080 1330 1480 1580 1955 2080 2580 3080
Deep / Chiều Sâu (mm) 764
High / Chiều cao (mm) 2040
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +6 đến +8 (FV)
+0 đến +2 (C)

VULCANO VS

  VS60 - SL VS60 - C
Lenght / Chiều Dài (mm) 1350 1600 1975 1350 1600 1975
Deep / Chiều Sâu (mm) 650
High / Chiều cao (mm) 1958
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5
  VS80 - SL VS80 - C
Lenght / Chiều Dài (mm) 1350 1600 1975 2100 1350 1600 1975 2100
Deep / Chiều Sâu (mm) 810
High / Chiều cao (mm) 2040
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +0 đến +2

VULCANO VB

  VB60 - SL VB80 - C
Lenght / Chiều Dài (mm) 1330 1955 13 1600 1975
Deep / Chiều Sâu (mm) 650
High / Chiều cao (mm) 1958
Temperature / Nhiệt Độ (0C) +3 đến +5

LIDO 

Lenght / Chiều Dài (mm) 1060 1310 1935 2560
Deep / Chiều Sâu (mm) 888
High / Chiều cao (mm) 1991
Temperature / Nhiệt Độ (0C) 0 đến +2 (C)
+3 đến +5 (SL)
+6 đến +8 (FV)

STROMBOLI 90 

Lenght / Chiều Dài (mm) 1250 2500 3750
Deep / Chiều Sâu (mm) 968
High / Chiều cao (mm) 2000
Temperature / Nhiệt Độ (0C) 0 đến +2 (C)
+3 đến +5 (SL)
+6 đến +8 (FV)
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng